+420 800 145 555

Po – Pá: 8:00 – 15:00

Vstup pre zmluvných partnerov

PREHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Vážení,

skupina COLORLAK, a.s. („skupina Colorlak“) si váži Vašu dôveru a kladie dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracovaní. Skupina Colorlak spracováva všetky osobné údaje výhradne v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Skupinu Colorlak, pre účely tohto prehlásenia, tvoria nasledujúce spoločnosti: COLORLAK, a.s. (IČ: 49444964), PANTER COLOR a.s. (IČ: 26201143), AAA Barvy s.r.o. (IČ: 25519492), COLORLAK SK, s.r.o. (IČO: 36254487) a COLORLAK POLSKA Sp.z o.o.

Cieľom tohto prehlásenia je informovať Vás o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou webových stránok spoločností skupiny Colorlak: (www.colorlak.cz, www.colorlak.sk, www.colorlak.pl, www.olejovalazura.cz, www.olejovalazura.sk, www.aaabarvy.cz , www.panter-color.cz, www.svetprofibarev.cz, www.aaabarvyeshop.cz), a tiež o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov, kde pri činnostiach skupiny Colorlak dochádza k spracovaniu osobných údajov ďalších osôb (napr. zákazníkov v predajniach).

Spracovanie protokolových súborov

V rámci prístupu na svoje webové stránky spracováva skupina Colorlak protokolové súbory o prístupe k týmto webovým stránkam, a to za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov spočívajúcich v zabezpečení ochrany webových stránok a zlepšení ich fungovania.
Protokolové súbory sú spracovávané bez súhlasu návštevníka webovej stránky a sú uložené po dobu 1 mesiaca od návštevy webovej stránky.
Spracovanie týchto protokolových súborov bude vykonávať skupina Colorlak sama. Ide o nasledujúce údaje, ktoré môžu (ale nemusia) zahŕňať osobné údaje návštevníka webovej stránky:

 • webová stránka, z ktorej návštevník webovú stránku skupiny Colorlak navštívil;
 • IP -adresa;
 • dátum prístupu a doba prístupu;
 • prípadný dotaz návštevníka;
 • kód odpovede http;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača návštevníka webovej stránky.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v e-shope

V prípade nákupu tovaru na www.aaabarvyeshop.cz bude skupina Colorlak spracovávať osobné údaje zákazníka, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, pokiaľ má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke. Tieto osobné údaje môže taktiež spracovávať spoločnosť Emphos s.r.o., ako poskytovateľ internetového riešenia.
Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude skupina Colorlak vykonávať za účelom realizácie uzavretej kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, a v neposlednej rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi vyplývajúcimi z uzavretých kúpnych zmlúv.
Skupina Colorlak bude vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov spracovávať po dobu 10 rokov od uzavretia príslušnej kúpnej zmluvy.
Spracovanie osobných údajov zákazníkov bude skupina Colorlak vykonávať sama, alebo za týmto účelom poverí, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, tretiu osobu. V prípade, keď bude objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytne skupina Colorlak osobné údaje zákazníka (v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu pre doručenie tovaru) tiež príslušnému prepravcovi.

Spracovanie bankových údajov v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na tovar zakúpený na www.aaabarvyeshop.cz bude skupina Colorlak spracovávať údaje zákazníka o jeho bankovom spojení, ktoré uvedie vo formulári na webovej stránke www.aaabarvyeshop.cz. Tieto poskytnuté osobné údaje bude skupina Colorlak spracovávať iba v nutnom (poskytnutom) rozsahu a len po dobu nutnú na prevedenie príslušnej peňažnej transakcie a súčasne k preukázaniu skutočnosti, že uhradená kúpna cena bola zákazníkovi vrátená na bankový účet uvedený zákazníkom (t.j. za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov skupiny Colorlak). Poskytnutie týchto osobných údajov je nutným predpokladom pre vrátenie uhradenej kúpnej ceny zákazníkovi bezhotovostným prevodom.

Spracovanie poskytnutých údajov zákazníkov bude skupina Colorlak vykonávať sama, alebo za týmto účelom poverí, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, inú tretiu osobu, s tým, že spracovanie musí byť prevedené v niektorom členskom štáte EÚ.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií

Skupina Colorlak zriadila zákaznícku linku. Prostredníctvom tejto zákazníckej linky sa môžu zákazníci a ďalšie osoby na skupinu Colorlak obracať so svojimi dotazmi a požiadavkami, a to buď telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom zásielky doručenej prevádzkovateľom poštových služieb.

Pre odpovedanie na dotazy a vybavenie požiadaviek adresovaných skupine Colorlak bude skupina Colorlak spracovávať osobné údaje poskytnuté osobou, ktorá dotaz či požiadavku vzniesla. Takto poskytnuté osobné údaje bude skupina Colorlak spracovávať iba v nutnom (poskytnutom) rozsahu a len do doby vybavenia dotazu či požiadavky, ak nevznikne potreba spracovávať osobné údaje pre iný účel (napríklad pre ochranu práv a právom chránených záujmov skupiny Colorlak). Tieto osobné údaje sú poskytované skupine Colorlak dobrovoľne, nakoľko bez nich by skupina Colorlak nebola schopná dotaz či požiadavku vybaviť.

Pokiaľ bude prostredníctvom zákazníckej linky skupiny Colorlak uplatnená reklamácia výrobku, bude skupina Colorlak spracovávať osobné údaje tiež za účelom vybavenia takejto reklamácie. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností skupiny Colorlak, a preto sa jedná o spracovanie osobných údajov, ktoré nevyžadujú súhlas osoby uplatňujúcej reklamáciu. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracováva skupina Colorlak osobné údaje tiež pre účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie. Ani v tomto prípade nie je vyžadovaný súhlas návštevníka. Doba, rozsah a ďalšie aspekty spracovania osobných údajov pre účely vybavenia reklamácie sa odvíja od povinnosti skupiny Colorlak reklamáciu vybaviť.

Spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať skupina Colorlak sama, príp. za týmto účelom poverí, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, tretiu osobu. Ak to bude vhodné či potrebné, je skupina Colorlak oprávnená poskytnúť spracovávané osobné údaje svojim dodávateľom a výrobcom na spracovanie a vybavenie dotazu, požiadavky či reklamácie. Konkrétny dodávateľ či výrobca, ktorému môže skupina Colorlak takto osobné údaje poskytnúť, sa odvíja vždy od výrobku, ktorý je reklamovaný alebo ktorého sa dotaz týka.

Informácie o konkrétnom dodávateľovi či výrobcovi, ktorému môžu byť osobné údaje poskytnuté, je možné zistiť dotazom skupine Colorlak prostredníctvom emailovej adresy gdpr@colorlak.cz.

Použitie súborov cookie a analýza webových stránok

Za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenia ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít používa skupina Colorlak na svojich webových stránkach cookie súbory. Cookie súbory sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom prehliadača lokálne v počítači, pomocou ktorého je webová stránka zobrazená.
Cookie súbory neslúžia a ani neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľov webovej stránky.
V prípade, že návštevník webovej stránky nesúhlasí so  zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom:

Prehliadač:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Iný prehliadač

Deaktivácia Cookies:

1. V menu „Nástroje“ vyberte možnosť „Možnosti internetu“.
2. Kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
3. Pre zablokovanie všetkých cookies posuňte v rámčeku nastavení posuvník navrch.
4. Vaše nastavenie potvrďte „OK“.

1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Zvoľte oddiel „Súkromie“
3. V sekcii Cookies deaktivujte voľbu „Povoliť serverom nastavovať Cookies“.
4. Potvrďte Vaše nastavenie.

Návod na deaktiváciu a odstránenie Cookies nájdete v nápovedi príslušného prehliadača, príp. sa obráťte na výrobcu prehliadača.

Odstránenie Cookies:

1. V menu nástroje vyberte voľbu „Zabezpečenie“ a potom kliknite na „Odstrániť históriu prehliadania“.
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Cookies“.
3. Kliknite na tlačidlo „Delete“.

1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na šípku pri ponuke „História“.
2. Vyberte možnosť „Vymazať nedávnu históriu“.
3. Zvoľte „Všetko“ pri voľbe „Časové obdobie mazania“.
4. Rozkliknite detaily kliknutím na šípku o voľbe „Podrobnosti“. Označte pole „Cookies“ a stlačte tlačidlo vymazať.

 

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránok pomocou cookie súborov používa skupina Colorlak službu Google Analytics, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha tak, že informácie o používaní webovej stránky vytvorené prostredníctvom zhromaždených cookie súborov sú prenesené na server Google v USA a tam podrobené príslušnej analýze. V dôsledku anonymizácie IP -adries, ktorá je na webových stránkach skupiny Colorlak nastavená, dochádza pred prenosom dát na server Google v USA zo strany Google ku skráteniu IP -adresy, a to v niektorom z členských štátov EÚ či Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP -adresa prenesená na server Google v USA a potom tam skrátená (anonymizovaná).

Google nebude prenesené dáta, vr. skrátenej IP -adresy, spojovať s inými dátami. Prehlásenie Google o ochrane osobných údajov je k nahliadnutiu tu.

Zberu cookie súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webovej stránky zabrániť buď zmenou nastavenia prehliadača, ako je uvedené vyššie, alebo tiež:

 • kliknutím na nasledujúci odkaz, čím bude do počítača umiestnený tzv. opt-out-cookie, ktorý zamedzí budúcemu ukladaniu údajov o návšteve na webovej stránke;
 • inštaláciou pluginu do prehliadača dostupného tu. Tento plugin funguje len v príslušnom prehliadači na príslušnom počítači a po inštalácii nesmie byť deaktivovaný alebo zmazaný, aby bola zachovaná deaktivácia služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využíva skupina Colorlak aj súvisiace reklamné funkcie poskytované Google, ako sú prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, rozšírené reportovanie anonymných demografických dát (napr. vek, pohlavie, záujmy) či zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe pozretých produktov (tzv. remarketing), vr. služby Google AdWords slúžiacej k personalizácii reklamy a zlepšeniu zacielenia reklamy a tzv. remarketingu. Vďaka tomu potom môže návštevníkom svojich webových stránok ponúknuť reklamný obsah.
Personalizáciu reklamy môže návštevník webových stránok skupiny Colorlak vypnúť či upraviť prostredníctvom svojho účtu Google, a to pomocou odkazu dostupného tu.

Využívanie sociálnych pluginov

Webové stránky skupiny Colorlak obsahujú tiež sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdielať obsah s inými osobami. Jedná sa o:

 • plugin siete Facebook, ktorý je spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, ktorý je spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, ktorý je spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tieto sociálne pluginy nie sú spravované skupinou Colorlak, ktorá tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by nimi mohli byť spôsobené.

Spracovanie osobných údajov v prípade škodových udalostí

Aj keď sa skupina Colorlak snaží takýmto situáciám predchádzať a čo najviac ich obmedziť, dochádza v určitých prípadoch k situáciám, keď môže v súvislosti s predajom výrobkov vzniknúť zákazníkom skupiny Colorlak určitá škoda (ide napríklad o škodu spôsobenú chybnými výrobkami alebo o škodu, ktorú zákazníci utrpia na niektorej z predajní skupiny Colorlak).

V takejto súvislosti dochádza ku spracovaniu osobných údajov zákazníkov a ďalších so škodovou udalosťou spojených osôb (napr. svedkov a pod.), a to v rozsahu identifikačných a kontaktných osobných údajov, údajov o spôsobenej škode a ďalších potrebných súvisiacich údajov. Účelom spracovania osobných údajov je v tomto prípade vyriešenie škodovej udalosti a ochrana práv a právom chránených záujmov skupiny Colorlak pre prípad možného vzniku sporu z takejto škodovej udalosti. Od toho sa odvíja tiež doba spracovania osobných údajov pre tieto účely, ktorá zodpovedá dobe, po ktorú skupina Colorlak môže v tejto súvislosti osobné údaje potrebovať a kde hrozí možnosť vzniku sporu ohľadne vzniknutej škody.

Spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať skupina Colorlak sama, príp. za týmto účelom poverí, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, tretiu osobu. Za účelom vyriešenia škodovej udalosti (najmä v situáciách, keď je škoda spôsobená chybou výrobku) je skupina Colorlak oprávnená spracované osobné údaje poskytnúť svojim dodávateľom či výrobcom. Konkrétny dodávateľ či výrobca, ktorému môže skupina Colorlak takto osobné údaje poskytnúť, sa odvíja vždy od výrobku, ktorý škodu spôsobil. Informácie o konkrétnom dodávateľovi či výrobcovi, ktorému môžu byť osobné údaje poskytnuté, je možné zistiť dotazom adresovaným skupine Colorlak prostredníctvom emailovej adresy gdpr@colorlak.cz.

Ďalšie práva spojené s ochranou osobných údajov

Subjektom údajov, ktorých osobné údaje skupina Colorlak spracováva, náležia pri naplnení predpokladov stanovených právnymi predpismi nasledujúce práva spojené so spracovaním ich osobných údajov:

 • právo na prístup k osobným údajom spočívajúci v práve dostať bezplatne na základe žiadosti informácie o tom, ktoré ich osobné údaje skupina Colorlak spracováva;
 • právo na opravu ich spracovávaných osobných údajov;
 • právo na výmaz ich spracovávaných osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracovania ich osobných údajov;
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať pridelený súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ je súhlas právnym základom pre príslušné spracovanie osobných údajov (t.j. pre zasielanie newsletteru a ďalších reklamných oznámení).

Subjekty údajov, ktorých osobné údaje skupina Colorlak spracováva, majú ďalej, pri naplnení predpokladov stanovených právnymi predpismi, právo vzniesť námietku proti spracovaniu ich osobných údajov, pokiaľ právnym základom spracovania sú oprávnené záujmy skupiny Colorlak (t.j. v prípade spracovania osobných údajov pre vnútorné administratívne účely skupiny Colorlak alebo pre ochranu pred prípadnými súdnymi spormi).

Vyššie uvedené práva, rovnako ako sťažnosti, môžu subjekty údajov, ktorých osobné údaje skupina Colorlak spracováva, uplatniť písomne či e-mailom v skupine Colorlak ako správcovi osobných údajov, a to na tomto kontakte:

COLORLAK a.s.

IČ: 49444964
sídlo: Staré Město, Tovární 1076, PSČ 686 03
Zápis v OR: vedený Krajským súdom v Brne pod sp. zn. B 1112
Tel.: +420 800 145 555

Užívatelia a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje skupina Colorlak spracováva, sa tiež môžu so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Toto prehlásenie o ochrane súkromia je platné a účinné od 25. 5. 2018.